Ταφικά Σημάδια Μνήμης: Επιτάφιο Τελετουργικό στο Νεολιθικό Σπήλαιο στο Φράγχθι

Ταφικα σημαδια

Alepotrypa Cave The theme of honouring the dead is considered in the context of two caves in the Neolithic Peloponnese: Franchthi and Alepotrypa. At both sites, the dead are incorporated into the living space, ensuring a place for the ancestors within the community and linking the past with the present. As elsewhere in Greece at this time, burial is marked not by monumentality, but by diversity (ossuaries, pit graves, single and multiple inhumations, cremation, scattered bones) and inclusiveness (all age groups, males, females). The mingling of human bones—in ossuaries and scatter—and the absence of strongly drawn social distinctions reinforce a collective ethos.

 

Ταφικά Σημάδια Μνήμης: Επιτάφιο Τελετουργικό στο Νεολιθικό Σπήλαιο στο Φράγχθι και το Σπήλαιο της Αλεπότρυπας

 

Το θέμα των τιμών για τους νεκρούς ερευνάται στο πλαίσιο δύο σπηλαίων της Νεολιθικής Πελοπόννησου: το Φράγχθι και την Αλεπότρυπα.

Και στις δύο θέσεις, οι νεκροί ενσωματώνονται στον χώρο κατοίκησης, εξασφαλίζοντας μια θέση για τους προγόνους εντός της κοινότητας και συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν.

Όπως και αλλού στην Ελλάδα αυτή τη χρονική περίοδο, η ταφή δεν χαρακτηρίζεται από μνημειακότητα, αλλά από ποικιλομορφία (οστεοφυλάκεια, λακκοειδείς τάφους, μεμονωμένες και πολλαπλές ταφές, καύση, διάσπαρτα οστά) και ενσωμάτωση (όλες οι ηλικιακές ομάδες, άνδρες, γυναίκες).

Η ανάμειξη ανθρωπίνων οστών στα οστεοφυλάκεια όσο και τα διασκορπισμένα λείψανα, και η απουσία έντονων κοινωνικών διακρίσεων ενισχύουν το συλλογικό πνεύμα.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: